นอกจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ถือว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์และ ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ กว่า 160 สาขา เช่น เหล็ก พลาสติก ยางและอีเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายย่อยส่วนใหญ่ (ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3) ยังคงมีกระบวนการผลิต ที่ไม่ทันสมัย และใช้พลังงานในการผลิตสูงทั้งยังก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวคิดการ จัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) จะมุ่งเน้นไปยังการ ประเมินผลและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Start Date: Sep 24, 2014
End Date: Sep 25, 2014

111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Start Date: Sep 24, 2014
End Date: Sep 25, 2014

111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Start Date: Sep 24, 2014
End Date: Sep 25, 2014

111Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
11122442Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Start Date: Sep 24, 2014
End Date: Sep 25, 2014

11122442Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur