แหล่งเงินทุนและการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
16 ต.ค. 2557
ในปัจจุบันเครื่องมือทางการเงินสีเขียวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่การระดมเงินโดยการก่อหนี้ หรือระดมเงินโดยการกระจายหุ้นเพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงการ บางหน่วยงานยังสนับสนุนเงินหรือสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่ SMEs เพื่อให้จัดการฝึกอบรมหรือจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีวัตถ..
read more..
จัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Eco Innovation and Solution 2014"
15 ต.ค. 2557
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Eco Innovation and Solution 2014” ในระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธ..
read more..
การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม
17 ก.ย. 2557
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือและประชาชนวางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว และเพื่อ สนองต่อนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม โด..
read more..